CHESTIUNI ESENȚIALE DESPRE CONTESTAȚIA LA EXECUTARE

20 Ianuarie 2022 2

Sediul materiei: art. 712 Cod procedură civilă- art. 720 Cod procedură civilă

 

CE ESTE ȘI CE OBIECT ARE?

 

Contestația la executare este instrumentul juridic prin care o persoană care este vătămată în urma derulării unei proceduri de executare silită înțelege să invoce neregularitățile executării respective, arătând care este vătămarea de care a suferit, în condițiile prevăzute de lege.

 

Pe înțelesul tuturor, prin intermediul contestației la executare se pot desființa actele de executare realizate împotriva debitorului sau se poate desființa chiar întreaga executare silită, fiind o cale de atac împotriva executării silite.

 

Într-o contestație la executare se poate invoca inclusiv PRESCRIPȚIA DREPTULUI DE A CERE EXECUTAREA SILITĂ, dacă au trecut minim 3 ani de la data la care s-a născut acest drept (care poate fi, de exemplu, data declarării scadenței anticipate, data ultimei plăți făcute, data ultimului act de executare într-un dosar de executare silită, etc. ) până la data introducerii cererii de executare silită la executorul judecătoresc.

 

Mai mult, se poate cere inclusiv ÎNTOARCEREA EXECUTĂRII, ca măsură subsecventă desființării titlului executoriu sau însăși executării silite, prin restabilirea situației anterioare (de exemplu, prin restituirea sumelor de bani poprite).

 

De asemenea, pe calea contestației la executare se pot solicita lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, se poate anula încheierea instanței de încuviințare a executării silite (care se regăsește în plicul pe care debitorul îl primește atunci când i se comunică începerea executării silite împotriva sa) și se poate realiza chiar și împărțirea bunurilor proprietate comună pe cote-părți sau în devălmășie.

 

Persoanele implicate sau afectate de o executare silită trebuie să știe că pot uza de contestația la executare și atunci când executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile legii. Se observă, așadar, că această contestație la executare este și la îndemâna creditorului, nu doar a debitorului.

 

DE LUAT ÎN CONSIDERARE ÎNAINTE DE A INTRODUCE O CONTESTAȚIE LA EXECUTARE

 

1. Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătorești sau arbitrale- debitorul nu poate invoca motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecății în primă instanță sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă.

2. Dacă executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească- se pot invoca și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlu executoriu, cu condiția ca legea să nu prevadă în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală pentru desființarea lui, inclusiv o acțiune de drept comun.

***Cu privire la această din urmă afirmație, se pune problema posibilității invocării caracterului abuziv al unor clauze inserate în contractele încheiate cu consumatorii. În lumina jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, apreciem că o astfel de posibilitate este una reală, ținând de cont de faptul că protecția oferită de reglementările unionale referitoare la protecția consumatorilor, mai ales în relația lor cu profesioniștii, trebuie să fie efectivă și concretă.

 

CINE POATE SĂ FORMULEZE CONTESTAȚIA LA EXECUTARE?

 

Pot introduce contestație la executare persoanele interesate sau vătămate prin executare.

 

Cu preponderență, persoanele care înțeleg să formuleze contestație la executare sunt debitorii, ei fiind cei vizați în mod direct, împotriva lor fiind derulată executarea silită.

 

De asemenea, creditorii neurmăritori au dreptul de a interveni în executarea efectuată de alți creditori, pentru a lua parte la executare sau la distribuirea sumelor obținute din executarea silită a bunurilor debitorului.

 

Doar în cazul urmăririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predării silite a bunului imobil sau mobil, contestația la executare poate fi introdusă și de către o persoană total străină de executarea silită, numită terță persoană, cu condiția să pretindă un drept de proprietate sau un alt drept real (uzufruct, abitație, servitute, superficie, etc.) cu privire la bunul supus urmăririi silite.

 

UNDE SE DEPUNE CONTESTAȚIA LA EXECUTARE ȘI CINE O JUDECĂ?

 

Instanța competentă să soluționeze contestați la executare este instanță de executare, din punct de vedere material, aceasta fiind judecătoria. Art. 651 din Codul de procedură civilă reglementează instanța de executare.

 

Un caz de competență alternativă, în care contestatarul poate alege instanța la care să introducă acțiunea, este reprezentat de situația urmăririi silite a imobilelor, a fructelor și a veniturilor generale ale imobilelor și a predării silite a bunurilor imobile, dacă imobilul se află în circumscripția unei alte curți de apel decât cea în care se află instanța de executare. În acest caz, se poate introduce contestația la executare și la judecătoria de la locul situării imobilului.

 

Dacă vorbim despre solicitarea lămuririi înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu emanat de la un organ de jurisdicție, contestația se introduce la instanța care a pronunțat hotărârea ce se execută.

 

TERMEN. CÂND SE POATE INTRODUCE CONTESTAȚIA LA EXECUTARE?

 

Contestația se introduce în termen de 15 zile, care începe să curgă de la data când:

1. Contestatorul a luat cunoștință de actul de executare pe care-l contestă,

2. Cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi,

Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit.

3. Debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.

 

Situații particulare:

  • Contestaţia împotriva încheierilor executorului judecătoresc, în cazurile în care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive, se poate face în termen de 15 zile de la comunicare.
  • Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se poate face oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită.
  • Contestaţia prin care o terţă persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă în tot cursul executării silite, dar nu mai târziu de 15 zile de la efectuarea vânzării ori de la data predării silite a bunului.

 

FORMA CONTESTAȚIEI LA EXECUTARE

 

Contestația la executare, fiind o cerere de chemare în judecată specifică etapei executării silite, trebuie să respecte condițiile pentru cererile de chemare în judecată.

Întâmpinarea este obligatorie, sub sancțiunile civile prevăzute de lege (decăderea din drept de a invoca excepții, etc.).

Contestația la executare este supusă timbrajului, astfel că trebuie achitată o taxă de timbru, însă în măsura în care contestatorul nu are venituri sau resurse financiare, se poate apela la instituția ajutorului public judiciar sub forma scutirii sau eșalonării.

 

ASPECTE PROCEDURALE

 

Aplicându-se regulile pentru judecata în primă instanță, este de menționat faptul că prevederile privind regularizarea cererii de chemare în judecată (art. 200 Cod procedură civilă) nu sunt aplicabile.

Instanța de judecată va solicita de îndată executorului judecătoresc să îi transmită copii certificate de pe actele dosarului de executare.

Părțile se citează într-un termen scurt, iar judecarea contestației se face de urgență și cu precădere.

La cererea părților sau atunci când apreciază că este necesar, instanța poate solicita relații și explicații scrise de la executorul judecătoresc.

 

CĂI DE ATAC

 

Calea de atac împotriva hotărârii date în urma judecării contestației la executare este numai apelul.

În anumite situații particulare, respectiv situația în care se solicită partajul pe calea contestației la executare sau situația în care o terță persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit, hotărârile se atacă conform dreptului comun.

Dacă este vorba de o contestație prin care se solicită lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu reprezentat de o hotărâre, hotărârea dată în urma contestației la executare este supusă aceleiași căi de atac precum hotărârea ce se execută în cadrul executării silite.

 

SOLUȚII POSIBILE

 

Dacă instanța admite contestația la executare, aceasta va:

  • Îndrepta sau anula actul de executare contestat;
  • Anula ori dispune încetarea executării silite înseși;
  • Anula ori lămuri titlul executoriu;
  • Hotărî asupra împărțelii bunurilor, dacă s-a cerut partajul;
  • Putea obliga executorul la plata unei amenzi judiciare și, la cererea părții interesate, la plata de despăgubiri pentru paguba cauzată prin refuzul nejustificat al executorului de a primi sau de a înregistra cererea de executare silită sau de a îndeplini un act de executare silită ori de a lua orice altă măsură prevăzută de lege.

Totodată, hotărârea prin care se admite contestația la executare se comunică executorului judecătoresc, care este obligat să se conformeze dispozițiilor instanței.

 

Dacă vă găsiți în situația de a fi executat silit de către un creditor al dumneavoastră, nu intrați în panică. Una dintre căile legale prin care puteți să vă opuneți acestei executări silite este contestația la executare.

 

În practica judiciară am întâlnit multe situații în care creditorii, în special recuperatorii de creanțe, încearcă să pună în executare un titlu executoriu chiar dacă respectiva creanță este de mult prescrisă, însă fără a invoca acest fapt pe calea contestației la executare, scopul acestor creditori poate fi atins fără probleme, debitorii fiind popriți până la recuperarea ultimului ban.

 

Ca ultimă observație, acționați rapid, întrucât rare sunt situațiile în care o contestație la executare introdusă peste termen nu este respinsă ca tardivă. 

 

Articol scris de av. Brojban Bianca-Daiana și av. Călinoiu Adrian-Cătălin.